Αντίδραση αποικοδόμησης και σύνθεση Οργανικής ένωσης.

CH3CH2ΟΗ + I2+2NaOH → CH3CH=O +2 NaI + 2H2O

CH3CH=O +3 I2 + 3 NaOH → CI3CH=O + 3NaI + 3 H2O

CI3CH=O + NaOH → CHI3 + HCOONa (1)

CH3CH2OH + SOCI2 → CH3CH2CI + SO2 + HCI

HCOONa + CH3CH2CI → HCOOCH2CH3 + NaCI