Ηλεκτρική Ισχύς.

Η πηγή παρέχει ενέργεια στο εξωτερικό κύκλωμα με ρυθμό
Ρεξγ2·r= Ε·Ι- Ι2·r = Vπολ·Ι

Το ηλεκτρικό ρεύμα παρέχει ηλεκτρική ισχύ στον αντιστάτη με ρυθμό Ρ=VΑΒ·Ι και η ισχύς αυτή μετατρέπεται σε θερμότητα, άρα είναι και ίση με Ρ=Ι2·R.

Στη συσκευή παρέχεται από το ρεύμα ισχύς Ρ=VΒΓ·Ι, η οποία ένα μέρος της μετατρέπεται σε θερμότητα ΡΣQ2·R1 και το υπόλοιπο (VΒΓ·Ι - Ι2·R1), μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια.

Με βάση αυτά οι απαντήσεις είναι:

Λ

Σ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ