Απλή αντικατάσταση και pH.

Με βάση την αντίδραση:

Νa +

Η2Ο→

ΝaΟΗ

+ ½ Η2

0,02 mol

0,02mol

Οπότε η συγκέντρωση του διαλύματος είναι C= 0,02/0,2 Μ= 0,1Μ.

Το ΝaΟΗ διίσταται:

ΝaΟΗ → Νa++ ΟΗ-

Οπότε και η [ΟΗ-]= 0,1Μ → pΟΗ=1 → pΗ=13