Διάθλαση και ολική ανάκλαση.

Από τον νόμο του Snell παίρνουμε:

nαερ·ημθ=n·ημφ → ημφ =(2/3)/(4/3) = 1/2 ,

η γωνία διάθλασης είναι δηλαδή ίση με φ=30°, οπότε η γωνία ΔΕΑ=30° αφού η γωνία ΑΔΕ=90°+30°=120°.

Έτσι η γωνία πρόσπτωσης της ακτίνας στην πλευρά ΑΓ είναι

ω=90°-30°=60° με ημω=3 1/2/2.

Βρίσκουμε την κρίσιμη γωνία ημθcrit= 1/n = ¾ = 0,75, ενώ το ημίτονο της γωνίας των 60° είναι περίπου ίσο με 0,85. Η ακτίνα δηλαδή προσπίπτει στην πλευρά ΑΓ με γωνία μεγαλύτερη της κρίσιμης, οπότε θα υποστεί ολική (εσωτερική) ανάκλαση, με γωνία ανάκλασης ω. Αλλά ω+ρ=90° δηλαδή η γωνία ρ είναι ίση με 30° είναι δηλαδή συμπληρωματική της γωνίας της κορυφής Γ. Η ανακλώμενη δηλαδή ακτίνα θα πέσει κάθετα στην ΒΓ και θα εξέλθει στον αέρα.