ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ.

α) F=mα → α=F/m= 12Ν/4kg= 3 m/s2.

Η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη για την οποία ισχύουν:

Δx= ½ αt2 → t2= 2·Δx/α= 2·6/3 s2 → t=2s.

Και υ=αt= 3·2m/s= 6m/s.

β) Τη στιγμή που παύει να ασκείται η δύναμη F το σώμα έχει ταχύτητα 6m/s και απέχει κατά Δx2=d-Δx = 24m-6m=18m και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να φτάσει στη θέση του Β σώματος είναι:

Δx2=υ·t2 → t2=Δx2/υ= 18m/6s= 3s.

Συνολικά δηλαδή ο απαιτούμενος χρόνο είναι t=2s+3s=5s.

Από την αρχή διατήρησης της ορμής παίρνουμε:

Ρπριν=Ρμετ

και θεωρώντας την προς τα δεξιά φορά σαν θετική παίρνουμε:

m1υ= (m1+m2)vκ ή

vκ=m1υ/(m1+m2) = 4·6/12 m/s= 2m/s.