Διάσπαση σωματίου α σε ΟΜΠ.

Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της Ορμής για την διάσπαση:

Ραρχ=Ρτελ

0=mυ1 – 3m·υ2 ή

υ1 = 3υ2

Το πρωτόνιο αποκτά τριπλάσια ταχύτητα από το τρίτιο και με αντίθετη φορά.

Για την ακτίνα περιστροφής ισχύει:

R=mυ/Βq, οπότε

R1=R= m·3υ2/Β·e ενώ

R2= 3m·υ2/Β·e

Άρα R2=R, σωστό είναι το γ.

Για την περίοδο περιστροφής έχουμε:

Τ1=2πm/Βe.

Τ2=2π·3m/Β·e= 3Τ1, σωστό το δ.

Στο σχήμα φαίνονται οι τροχιές των σωματιδίων.