Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα.


1) Οι R1 και R3 συνδέονται σε σειρά, οπότε R13= R=R1+R3= 10Ω + 20Ω=30Ω.

Η R1 και R13 συνδέονται παράλληλα και R123=R1·R13/(R1+R13)= 30·10/40Ω= 7,5Ω.

Από τον νόμο του Οhm για κλειστό κύκλωμα έχουμε:

Ιολ=Ι= Ε/(R123+r) = 150/(7,5+2,5) Α = 15 Α.

2) Μόλις κλείσουμε το διακόπτη η R3 βραχυκυκλώνεται και οι R1 και R2 συνδέονται παράλληλα. R12= R1·R2/(R1+R2) = 10·10/20 Ω = 5 Α και

Ι=Ε/(R12+r) = 150/ (5+2,5) Α = 20 Α.