Πιο σύντομα, πιο γρήγορα.

Το σώμα Α2 θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιτάχυνση και θα φτάσει στη βάση του επιπέδου σε μικρότερο χρόνο, αλλά με την ίδια ταχύτητα αφού το έργο του βάρους είναι το ίδιο (W=mgh). Έτσι οι απαντήσεις είναι:

Σ

Σ

Λ

Σ