Τριβή σε κεκλιμένο επίπεδο.

1) Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα εμφανίζονται στο σχήμα. Αναλύουμε το βάρος σε δύο συνιστώσες Βy=Βσυνθ κάθετη στο επίπεδο και Βx=Βημθ, αφού η γωνία μεταξύ του βάρους και της Βy είναι ίση με την κλίση θ του κεκλιμένου επιπέδου (γωνίες με πλευρές κάθετες).

Το σώμα ισορροπεί οπότε:

ΣF=0 ή

ΣFy=0 → N=mg συνθ

ΣFx=0 → F- mgημθ-Τ=0 ή


Τ=F-mgημθ = 180Ν-20·10·0,6Ν= 60Ν.

2) Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. για την κάθοδο του σώματος, αφού λάβουμε υπόψη τις δυνάμεις που φαίνονται στο παραπάνω σχήμα και ότι η τριβή είναι τριβή ολίσθησης με μέτρο Τ=μΝ=μmgσυνθ.

Κτελαρχ= WΒy+WBx+WN+WT

½ mυ2 -0 = 0 + mgημθ·x+0 - μmgσυνθ·x

μ= (gημθ·x- ½ υο2)/gσυνθx = (10·0,6·9- ½ 36 )/10·0,8·9 = 36/72= 0,5.