Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής και σύστημα σωμάτων.

Στο σχήμα εμφανίζονται οι δυνάμεις που ασκούνται στα δύο σώματα, όπου αφού το νήμα είναι αβαρές F1=F1΄, ενώ στα δύο σώματα ασκείται η ίδια τριβή Τ=μΝ=μmg.

Από 0 –t1 τα σώματα κινούνται με σταθερή ταχύτητα και ΣF=0

F=F1

F1 και με πρόσθεση:

F=2Τ

Μόλις κοπεί το νήμα, για το Α σώμα:

ΣF=mα1 ή

α1= (F-Τ)/m =F/2m

Για το σώμα Β:

ΣF=mα2 ή

-Τ=mα2 ή

α2= - Τ/m= - F/2m

Δηλαδή το σώμα Α επιταχύνεται και το Β επιβραδύνεται με ίσες κατά μέτρο επιταχύνσεις, οπότε οι γραφικές παραστάσεις θα έχουν την ίδια κλίση, για το Α με θετική κλίση (αύξουσα συνάρτηση) και για το Β με αρνητική κλίση (φθίνουσα συνάρτηση).

Με βάση αυτά προκύπτει ότι σωστό είναι το β διάγραμμα.