Συχνότητα-μήκος κύματος και φαινόμενο Doppler.

Από την εξίσωση υ=λ·f έχουμε λ=υ/f= 340/3600 m= 17/180 m.
Για τον ακίνητο παρατηρητή Α:
Η συχνότητα που ακούει είναι fΑ= υ·fs/(υ+υs)= υ·fs/(υ+υ1)= 340·3600/(340+20)Ηz= 3400Ηz.
Οπότε το μήκος κύματος που ακούει θα είναι:
υ= λΑ·fΑ → λΑ= 340/3400 m= 0,1m.
Για τον παρατηρητή Β που είναι πάνω στο τραίνο:
Η συχνότητα που ακούει είναι fB= (υ+υΒ) ·fs/(υ+υs)= (υ+υ1) ·fs/(υ+υ1)= fs = 3600Ηz δηλαδή ίδια με την συχνότητα που εκπέμπει η πηγή.
Η ταχύτητα του ήχου ως προς τον παρατηρητή Β, επειδή κινείται με ταχύτητα υ1 πλησιάζοντας την πηγή, θα είναι υηχ,Β= υ+υ1=340+20=360m/s, οπότε το μήκος κύματος του ήχου που αντιλαμβάνεται θα είναι: λΒ= υηχΒ/fΒ= 360/3600m= 0,1m.
Δηλαδή ναι μεν ο παρατηρητής Β ακούει ήχο της ίδιας συχνότητας με αυτόν που εκπέμπει η πηγή, όμως το μήκος κύματος αυτού του ήχου είναι μεγαλύτερο από το μήκος κύματος που θα άκουγε, αν και αυτός και η πηγή ήταν ακίνητοι.