Κίνηση σε κλειστή διαδρομή.

1) Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. μεταξύ της αρχικής θέσης εκτόξευσης και της τελικής θέσης, που το σώμα επιστρέφει στο Ο. (αρχική και τελική θέση η ίδια).
Κτελαρχ = WΒ+WΝ+WΤ

Όμως το έργο του βάρους είναι μηδέν, αφού είναι συντηρητική δύναμη και το έργο της Ν είναι μηδέν γιατί η δύναμη είναι κάθετη στη μετατόπιση, οπότε:

½ mυ2 – ½ mυ02 = 0+0 – 2Τ·x

½ 2·36 – ½ 2·100 = -16Τ ή Τ=4Ν

2) Εφαρμόζουμε ξανά το Θ.Μ.Κ.Ε. μεταξύ της αρχικής θέσης εκτόξευσης και θέσης που μηδενίζεται στιγμιαία η ταχύτητα του σώματος.

Κτελαρχ = WΒ+WΝ+WΤ

0- ½ mυ02 = (Uαρχ-Uτελ) - Τ·x

( επειδή το βάρος είναι συντηρητική δύναμη WΒ = Uαρχ-Uτελ = 0-mgh, οπότε

- ½ mυ02 = -mgh - Τ·x →

Umax= mgh = ½ mυ02 – Τx = ½ 2·100-4·8 = 68J.