Εξισώσεις κυμάτων και άλλες.

Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις αντιστοιχεί σε τρέχων κύμα, ποια σε στάσιμο κύμα και ποια σε απλή αρμονική ταλάντωση. Αυτή που περισσεύει, σε τι αντιστοιχεί;

α. y = 4 συν(πx) ημ(0,1πt)

β. y = 3 συν(π) ημ2π(4t-0,2x)

γ. y = 5 συν(πt) ημ(101πt)

δ. y = 0,1 συν(π) ημ(8πt)

Απάντηση:

α. Στάσιμο κύμα
β. Τρέχων κύμα.
γ. Ταλάντωση που το πλάτος παρουσιάζει διακροτήματα.
δ. Απλή αρμονική Ταλάντωση.