Μην ανοίγεις τον διακόπτη γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν...


  1. Ι1=Ε/(R1+R2) = 60/(5+25) Α= 2 Α

Ι2= Ε/(R3+R4) = 60/(10+10) = 3 Α

Οπότε Ι=Ι12 = 5 Α

Από το νόμο του Οhm έχουμε:

V1 = Ι1·R1 ή VΚ - VΑ = 10V (1)

V3= Ι2·R3 ή VΚ – VΒ= 30 V (2)

Με αφαίρεση κατά μέλη των (1) και (2) παίρνουμε:

VΒ-VΑ = -20 V ή VΑ- VΒ = 20V

Οπότε το φορτίο του πυκνωτή είναι q1= C·VΑΒ= 5·10-6·20V= 10-4C με θετικό τον πάνω οπλισμό.

2. Ανοίγοντας τον διακόπτη Ι1= 0, οπότε VΑ= VΛ και VΒ-VΑ= VΒ-VΛ = Ι2·R4= 30V

Έτσι το φορτίο του πυκνωτή είναι q2=C·VΒΑ= 5·10-6F ·30V= 1,5·10-4C με θετικό τον κάτω οπλισμό του πυκνωτή. Συνεπώς από τον κάτω οπλισμό έφυγε, περνώντας από το Γ, φορτίο q= - 10-4C + (-1,5·10-4) C= -2,5·10-4C που αντιστοιχεί σε:

Ν=q/e= -2,5·10-4 C/ (-1,6·10-19C ) = 25/16·1015 ηλεκτρόνια.