Άνοιγμα διακόπτη και Αυτεπαγωγή.

Με κλειστό το διακόπτη:

R12=R1·R2/(R1+R2) = 8·4,8/12,8 Ω= 3Ω

Ιολ=Ε/Rολ= 40/(3+2) Α = 8 Α

Η Vπολ=VΑΒ= Ε-Ι·r= 40V- 2·8 V= 24 V

Οπότε Ι1=VΑΒ/R1 = 24V/8Ω= 3 Α και

Ι2= Ι-Ι1=5Α

Μόλις ανοίξουμε το διακόπτη δ, το ρεύμα Ι2 δεν υπάρχει πλέον, οπότε:

Ι1= (Ε+Εαυτ)/(R1+r) ή

3= (40+Εαυτ)/10 ή

Εαυτ = - 10V

Το – σημαίνει ότι έχει αντίθετη πολικότητα από την πηγή Ε.

Η αρχική ενέργεια του πηνίου είναι:

Uαρχ= ½ LΙ12 = ½ ·2· 9 J= 9 J

Μόλις σταθεροποιηθεί ξανά η ένταση θα έχει τιμή:

Ιο=Ε/(R1+r) = 40/10 Α = 4 Α.

Έτσι Uτελ= ½ LΙο2 = ½ ·2·15 J= 15J.

Άρα η ενέργεια που μεταφέρθηκε στο πηνίο είναι Uτελ-Uαρχ= 6J