Νόμος μερικών πιέσεων του Dalton.

Από την Καταστατική εξίσωση για το Η2 έχουμε:

pV=nRΤ

p= 2·0,082·500/41= 2atm.

αέριο

m(g)

n(mol)

Pμερική(atm)

Αριθμός μορίων

Η2

4

2

2

Α

SO2

384

6

6

Α

Cl2

355

5

5

Α

Ne

60

3

3

Α