ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Β


Η δύναμη από το πεδίο είναι συντηρητική άρα το έργο της δεν εξαρτάται από την διαδρομή, αλλά μόνο από την αρχική και τελική θέση. Επιλέγουμε την διαδρομή που φέρνει το σωματίδιο από το Α στο Γ, μέσω του σημείου Δ (προβολή του Β στην ΑΓ).
WF= WΒΔ+WΔΓ
Αλλά WΒΔ= 0 αφού η δύναμη είναι κάθετη στη μετατόπιση και WΔΓ=F·(ΔΓ) = qΕ(ΑΓ/2) = ½ qΕL
Αφού συνθ=ΑΔ)/ΑΒ και άρα ΑΔ= ΑΒ·συνθ=L/2
Από το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας παίρνουμε:
Κτελαρχ= WF ή
½ mυ2 = ½ qΕL ή
υ2 = qΕL/m = 2·10-6·300·1,5/0,01 (m/s)2 =9·10-2 (m/s)2) άρα
υ=0,3m/s