Παγκόσμια έλξη.


Βαρυτική έλξη


Ένα σώμα στην επιφάνεια της Γης έχει βάρος 100Ν.

α) Πόσο είναι το βάρος του σε ύψος ίσο με την ακτίνα της Γης, h=RΓ;

β) Να εξετασθεί η ορθότητα της πρότασης: «Αν το αφήσουμε να πέσει από το ύψος αυτό μετά από χρόνο t=30min θα έχει ταχύτητα η οποία μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση υ=gt.»

Απάντηση:

Παγκόσμια έλξη.

Στο σχήμα δίνεται ένα σώμα στις θέσεις Α και Γ πάνω στην επιφάνεια της Γης, την οποία θεωρούμε ομογενή σφαίρα.

α) Σχεδιάστε την δύναμη που δέχεται το σώμα από τη Γη.

γ) Γιατί δεν «πέφτει» το σώμα στη θέση Γ;

Απάντηση: