Υδρόλυση εστέρα.

i) Η ένωση Α είναι ένας εστέρας, οπότε παράγεται ένα οξύ και μια αλκοόλη. Η ένωση που οξειδώνεται είναι ή το ΗCΟΟΗ ή μια αλκοόλη. Αν ήταν η αλκοόλη το οξύ που απομένει θα διασπούσε το ΝαΗCΟ3, συνεπώς οξειδώνεται το οξύ, άρα το ΗCΟΟΗ, ενώ η αλκοόλη δεν οξειδώνεται και κατά συνέπεια είναι μια τριτοταγής αλκοόλη. Έτσι η αντίδραση είναι:

ii) Η ένωση Δ που αντιδρά με ΗCΝ είναι μια καρβονυλική ένωση που προήλθε με οξείδωση μια αλκοόλης (Γ).

Αν CxΗ2x+1ΟΗ είναι η αλκοόλη και CψΗΟ2 το οξύ, θα πρέπει x+ψ=5, αλλά ψ= x+1 αφού με την κυανυδρινική σύνθεση αυξάνεται κατά ένα τα άτομα του άνθρακα, παίρνουμε:

x+x+1=5 ή

x=2

οπότε οι αντιδράσεις που αναφέρονται είναι:

3CH3CH2ΟΗ + Κ2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3CH3CH=O (Δ) + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

CH3CH=O + HCN → CH3CH(OH)CN (E)

CH3CH(OH)CN – H2O → CH2=CH-CN (Z)

CH2=CHCN + H2 → CH3CH2CN (Θ)

CH3CH2CN + 2Η2Ο → CH3CH2CΟΟΗ + ΝΗ3

Ενώ η αρχική αντίδραση ήταν:

CH3CH2COOCH2CH3 + H2O CH3CH2COOH + CH3CH2OH