Περιοδικός πίνακας και ιδιότητες στοιχείων.

Βρίσκουμε την ηλεκτρονικά δομή των στοιχείων:

Α: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1.

Β: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3.

Γ: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5.

Δ: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6.

Ε: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p2.

Με βάση τις δομές αυτές έχουμε:

i) μονοσθενές μέταλλο είναι το Α.

ii) μικρότερη ατομική ακτίνα το Γ.

iii) έ­χει ο­ξεί­διο που εί­ναι ιο­ντι­κή έ­νω­ση το Α.

iv) έ­χει έ­νω­ση με υ­δρο­γό­νο που εί­ναι ι­σχυ­ρό ο­ξύ το Γ.

v) σχη­μα­τί­ζει έ­νω­ση του γε­νι­κού τύ­που ΧCΙ4 το Ε.

vi) εί­ναι το πε­ρισ­σό­τε­ρο η­λε­κτραρ­νη­τι­κό το Γ.

vii) υ­φί­στα­ται ως δια­το­μι­κό α­έ­ριο το Γ.