Άνοδος και κάθοδος σε κεκλιμένο επίπεδο.

i) β.

ii) β.