Περιστροφή και ολίσθηση κυλίνδρου.

i) Παίρνοντας το Θ.Μ.Κ.Ε για την στροφική κίνηση έχουμε:

Κτελ- Καρχ = WτF + WτΤ ή

Κστρ= F·R·θ-Τ·R·θ από όπου

Τ=(100·0,2·160-2560)/32 Ν =(3200-2560)/32Ν=20Ν

ii) Παίρνοντας το Θ.Μ.Κ.Ε για την μεταφορική κίνηση παίρνουμε:

Κτελ- Καρχ = Ww+WΝ+ WF + WΤ ή

Κμετ=F·x+Τ·x=120·24J=2880J.

Άρα Κολ=2560J+2880J=5440J.

iii) Η συνολική ενέργεια που προσφέρεται στον κύλινδρο μέσω του έργου της δύναμης F είναι:

W= F·x + F·R·θ =100(24+0,2·160) = 5600J

Οπότε με βάση τη διατήρηση της ενέργειας παράγεται θερμότητα Q=5600J-5440J=160J.

Άλλωστε ο κύλινδρος γλίστρησε κατά s= θ·R-x= 32m-24m = 8m, οπότε παράγεται θερμότητα Q= |Τ·s| = 160J.

iv) Για την μεταφορική κίνηση: F+Τ=mαcm (1)

Για την περιστροφική κίνηση: (F-Τ)R = Ιαγων ή (F-Τ)R=λmR2αγων ή

F-Τ=λmRαγων (2)

Με διαίρεση κατά μέλη των (1) και (2) παίρνουμε:

(F+Τ)/(F-Τ) =αcm/λRαγων (3)

Για τις δύο κινήσεις έχουμε:

x= ½ αcmt2 και θ= ½ αγωνt2 και με διαίρεση παίρνουμε:

αcmγων=x/θ = 24/160=3/20, οπότε από την (3) έχουμε:

120/80=3/20Rλ ή

λ= ½

Για την εφαρμογή του ΘΜΚΕ διαβάστε και το αρχείο To ΘΜΚΕ και η σύνθετη κίνηση.