Απαιτούμενη Ενέργεια για μετακίνηση κιβωτίου.

i) Η τριβή που ασκείται στο σώμα είναι:

Τ=μ·Ν=μ·mg= 0,2· 50·10Ν=100Ν

Και το έργο της WΤ= - Τ·x= - 400Ν

Από το Θ.Μ.Κ.Ε. έχουμε:

Κτελαρχ = WΒ+WΝ+WF+WΤ

Αλλά WΒ=WΝ=0 αφού είναι κάθετες στην μετατόπιση, οπότε από την (1) παίρνουμε:

WF= 400J.

Έτσι οι απαντήσεις είναι:

Σ

Λ

Λ

Σ

ii) Επειδή η δύναμη F αναλύεται σε συνιστώσες μας δίνει και μια κατακόρυφη συνιστώσα, οπότε:

ΣFy= 0 ή Ν+ Fy = mg άρα Ν = mg- Fy και κατά συνέπεια και η τριβή είναι μικρότερη από 100Ν.

Κατά συνέπεια η απάντηση είναι: α) Σ, β) Λ, γ) Σ.

δ) Αφού έχουμε μικρότερη τριβή, με πλάγια δύναμη, θα παραχθεί και λιγότερη θερμότητα, άρα θα μειωθεί και η απαιτούμενη ενέργεια που είναι ίση με το έργο της δύναμης.