Τα κύματα ξανα - έρχονται..

Το κύμα για t=0 έχει φτάσει στο σημείο Ρ στη θέση xΡ=3,5m.Το σημείο αυτό ξεκινά την ταλάντωσή του ξεκινώντας από τη θέση ισορροπίας και κινούμενο προς την θετική κατεύθυνση, άρα η εξίσωση της απομάκρυνσής του θα είναι:

y= 0,2 ημωt

Αλλά υ=λf και επειδή με βάση το σχήμα λ=2m, f=1Ηz και Τ=1s, συνεπώς

y= 0,2 ημ2πt

Αν πάρουμε ένα σημείο Σ στη θέση x, το κύμα θα καθυστερήσει να φτάσει στο Σ κατά:

t1=(x-3,5)/υ

και έτσι η εξίσωση της απομάκρυνσής του θα είναι:

y= 0,2 ημ2π(t-t1) = 0,2 ημ2π[t-(x-3,5)/2] ή

y= 0,2 ημ2π(t-x/2 + 1,75) (μονάδες στο S.Ι.)

Μπορείτε να δείτε μια αναλυτική μελέτη από τον συνάδελφο κ.Παπαδήμα Γεώργιο σε pdf.