Μονωμένο σύστημα και κρούση.

  1. Σε κάθε σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις, το βάρος από τη Γη και η κάθετη αντίδραση του επιπέδου. Η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων δεν είναι μηδέν. Δηλαδή των σύστημα δεν είναι μονωμένο. Όμως παρόλα αυτά επειδή η κρούση διαρκεί ελάχιστα και στη διάρκειά της το ένα σώμα ασκεί στο άλλο τεράστια (συγκρινόμενη με το βάρος και την Ν) εσωτερική δύναμη, δεχόμαστε ότι η δράση των εξωτερικών δυνάμεων είναι αμελητέα και εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της ορμής.

Ρπριν= Ρμετά ή

Μ0+m υ=Μ V+m 0 ή

V= mυ/Μ = 2m/s, όπου V η ταχύτητα του σώματος Α μετά τη κρούση.