Μαγνητική Ροή. Νόμος Gauss.

α) Φ1=Β·S·συν180° = - Β·S.

β) Φ2= Β·S·συν0° = + Β·S.

γ) Από κάθε στοιχειώδες τμήμα της παράπλευρηςεπιφάνεις εμβαδού Δs διέρχεται ροή:

ΔΦ= Β·Δs·συν90° = 0

Άρα και από όλη την παράπλευρη επιφάνεια η διερχόμενη ροή Φ3 είναι μηδενική.

δ) Η συνολική ροή είναι:

Φολ12+ Φ3 = -ΒS + ΒS+0 = 0

Αρνητική ροή από την αριστερή βάση σημαίνει ότι οι δυναμικές γραμμές μπαίνουν στην επιφάνεια, θετική ροή σημαίνει ότι οι δυναμικές γραμμές εξέρχονται από την επιφάνεια.

Άρα οι συνολική ροή είναι μηδενική, πράγμα που σημαίνει ότι όσες γραμμές εισέρχονται στην κλειστή επιφάνεις του κυλίνδρου, τόσες εξέρχονται. Αυτό προβλέπει άλλωστε και ο νόμος του Gauss, Φολ=0, η φυσική δε σημασία του νόμου αυτού είναι ότι οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου είναι κλειστές (δεν έχουν αρχή και τέλος).