Επαγωγή και κανόνας του Lenz.

α) ΗΕΔ από επαγωγή αναπτύσσεται στις θέσεις α και β, γιατί τότε μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που διέρχεται από το πλαίσιο.

β) Αιτία δημιουργίας του επαγωγικού ρεύματος είναι η κίνηση του πλαισίου, άρα σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz, θα έχει τέτοια φορά, ώστε η ασκούμενη στο πλαίσιο δύναμη Laplace να αντιστέκεται στην κίνηση.

Έτσι η φορά του ρεύματος και η ασκούμενη δύναμη φαίνονται στο σχήμα.