Ατομική ακτίνα.

Οι ηλεκτρονιακές δομές των στοιχείων είναι:

Να: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1.

Cl: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5.

Κ: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1.

Με βάση τις δομές αυτές συμπεραίνουμε ότι την μεγαλύτερη ακτίνα έχει το Κ (έχει περισσότερες στιβάδες), ενώ ακολουθεί το Να, αφού έχει τον ίδιο αριθμό στιβάδων με το χλώριο, αλλά μικρότερο πυρηνικό φορτίο. Ή όπως το λέμε σχηματικά κατά μήκος μιας περιόδου η ακτίνα μειώνεται.

Άρα RK> RNa > RCl.