ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

i) WF1= F1·x·συνθ, WF2= F2·x·συν180° = - F2·x , WΝ = Ν·x·συν90°= 0

ii) Το έργο του βάρους είναι μηδέν, γιατί είναι κάθετο στη μετατόπιση.

iii) Οι απαντήσεις είναι:

Σ

Λ

Λ

Λ

Λ