Κρούση και δύναμη.

i) Ρ1=m·υ0 = 0,1·100 kg·m/s = 10 kg·m/s

ii) Από την αρχή διατήρησης της ορμής έχουμε

Ραρχ= Ρτελ ή

Ρ1 = m·υ1+ Μ·υ2 ή

υ2= (Ρ1-m·υ1)/Μ=(10-0,1·20)/2 m/s= 4m/s.

iii) ΔΡ1 = Ρ1τελ-Ρ2αρχ =(2-10) kg·m/s = - 8 kg·m/s

iv) F= ΔΡ/Δt = -8/0,2 Ν = - 40Ν

v) ΔΡ/Δt = F2 = 50Ν, αλλά με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα ίση κατά μέτρο δύναμη ασκείται και στο βλήμα. Άρα ΔΡ1/Δt= - 50 kg·m/s.

v) Στο σχήμα φαίνονται οι δυνα΄μεις που ασκούνται στο σώμα Α μετά της κρούση.

ΣFy= 0 ή Ν=mg, ενώ Τ=μ·Ν= μ·m·g και

ΣFx = m·α ή α=μmg/m= μg = 2m/s2.

Με φορά προς τα αριστερά, οπότε η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη για την οποία ισχύουν:

υ= υ2- αt (1) και

x = υ2·t- ½ α·t2 (2)

Την στιγμή ποτ το σώμα σταματά υ=0, οπότε από την (1) έχουμε:

0=4-2t ή t=2s,

Με αντικατάσταση στην (2) έχουμε:

x=4·2- ½ 2·22 m =4m.