Η Ορμή είναι διάνυσμα

α) Η ορμή υπολογίζεται από την σχέση Ρ=m·υ, οπότε:[image004.gif]
Ρ1=m1·υ1 = 5·4kg·m/s = 20 kg·m/s
Ρ2 = m2·υ2=4·6 kg·m/s = 24 kg·m/s.
β) Θεωρώντας την προς τα δεξιά κατεύθυνση σαν θετική παίρνουμε:
Ρολ= Ρ1-Ρ2 =20 kg·m/s -24 kg·m/s = -4 kg·m/s
Πράγμα που σημαίνει ότι το διάνυσμα της συνολικής ορμής έχει φορά προς τα αριστερά.
γ) Για την κρούση ισχύει η αρχή διατήρησς της ορμής, από όπου:
Ραρχ= Ρτελ ή
Ρολ = (m1+m2)·υκ ή
υκ= Ρολ/(m1+m2) = -4/10m/s = -0,4 m/s.