Πώς κινείται ο κύλινδρος;

i) Η τριβή που ασκείται στον κύλινδρος έχει φορά προς τα αριστερά. Η ροπή της τριβής ως προς τον άξονα του κυλίνδρου έχει μέτρο τ ≤ Τορ·R ή τ ≤ 1·0,2 ή τ ≤ 0,2 Νm, με φορά ίδια με την φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού, ενώ η ροπή της δύναμης F είναι τ1=F(R-d) όπου d το βάθος της χαραγής. Έτσι τ1 = 6·0,1Νm= 0,6Νm με αντίθετη φορά.

Συνεπώς ο κύλινδρος θα περιστραφεί αριστερόστροφα. Επειδή δε το σώμα κινείται προς τα δεξιά και η γραμμική ταχύτητα του σημείου επαφής με το έδαφος, έχει επίσης φορά προς τα δεξιά, η τριβή που ασκείται είναι τριβή ολίσθησης με μέτρο Τ=1Ν.

ii) Εφαρμόζοντας το Θ.Μ.Κ.Ε. για την μεταφορική κίνηση θα έχουμε:

Κτελαρχ= WF+ WΤ ή

Κμετ =Fx1 – Τx1 =60J-10J=50J.

iii) Εφαρμόζοντας τον 2ο νόμο του Νεύτωνα για την στροφική κίνηση παίρνουμε:

Fr-TR = ½ m R2αγων. (1)

Ενώ αντίστοιχα για την μεταφορική κίνηση:

F-Τ= mαcm (2)

Με διαίρεση των (1) και (2) κατά μέλη παίρνουμε:

(Fr-ΤR)/(F-Τ) = (mR2αγων)/(2mαcm)

από όπου:

αγωνcm = 2(Fr-TR)/R2(F-T) = 4 (3)

Αλλά θ= ½ αγωνt12 και x1= ½ αcmt12

Και με διαίρεση κατά μέλη:

θ/x1 = αγωνcm = 4 ή θ=40rad

Εφαρμόζοντας το Θ.Μ.Κ.Ε. για την στροφική κίνηση θα έχουμε:

Κπερ= FRθ – ΤRθ = 6·0,2·40J- 1·0,1·40J= (48-4) J= 44J.

iv) Η ενέργεια που προσφέρεται μέσω της δύναμης στον κύλινδρο είναι ίση με το έργο της, δηλαδή:

WFολ= Fx1 + FRθ= 60J+48J = 108J.

Ενώ η συνολική κινητική ενέργεια του κυλίνδρου είναι:

Κολ = Κμετ+ Κστρ = 50J+44J= 94 J

Οπότε με βάση την διατήρηση της ενέργειας παράγεται θερμότητα:

Q= 108J-94J=14J.


Για την εφαρμογή του ΘΜΚΕ διαβάστε και το αρχείο To ΘΜΚΕ και η σύνθετη κίνηση.