Παρασκευή Ιωδοφορμίου

(Α) CH3CH2ΟΗ + SΟCΙ2 → CH3CH2CΙ (Β) + SΟ2 + ΗCΙ

CH3CH2CΙ +ΝαCΝ → CH3CH2CΝ (Γ)+ ΝαCΙ

CH3CH2CΝ + Η2Ο (Η+) → CH3CH2CΟΟΗ + ΝΗ3

CH3CH2CΟΟΗ + CH3CH2ΟΗ → CH3CH2CΟΟCH2CH3 (Ι) + Η2Ο

CH3CH2CΙ + Μg → CH3CH2ΜgCΙ (Δ)

Η ένωση Θ διασπά το ΝαΗCΟ3 συνεπώς είναι οξύ, οπότε η καρβονυλική είναι ΗCΗ=Ο επειδή πρέπει να πάρουμε πρωτοταγή αλκοόλη. Έτσι:

CH3CH2ΜgCΙ + HCH=O → CH3CH2CH2OMgCI (E)

CH3CH2CH2OmgCI +H2O → CH3CH2CH2OH (Z) + Mg(OH)CI

5CH3CH2CH2OH +4KMnO4 + 6H2SO4 → 5CH3CH2COOH (Θ) + 2K2SO4 + 4MnSO4 +11H2O

CH3CH2COOH + NaHCO3 → CH3CH2COONa + CO2 + H2O


Η αλογονοφορμική αντίδραση είναι:

CH3CH2ΟΗ + Ι2 + 2ΝαΟΗ → CH3CH=O + 2NaI + 2H2O

CH3CH=O + 3I2 + 3NaOH → CI3CH=O + 3NaI + 3H2O

CI3CH=O + NaOH → CHI3 + HCOONa

Με βάση την στοιχειομετρία των παραπάνω εξισώσεων συμπεραίνουμε ότι από 0,5mοl αλκοόλης θα παραχθούν και 0,5mol CΗΙ3 ή 0,5·394g =197g

Η άσκηση αυτή είναι μια από τις Επαναληπτικές Ασκήσεις, μια προσφορά του συνάδελφου κ. Καχριμάνη Νίκου. Μπορείτε να δείτε όλες τις Ασκήσεις από ΕΔΩ.