Μεταβολή της ροής και ΗΕΔ από επαγωγή.

α) Οι προτάσεις είναι:

α)Λ

β) Σ

γ) Λ

δ)Σ

ε)Σ

β) Η φορά του ρεύματος φαίνεται στο σχήμα. Για t=5s δεν έχουμε ΗΕΔ άρα ούτε και ρεύμα.

γ) Για την μέση ΗΕΔ έχουμε:

Ε= - ΔΦ/Δt = - 4/4V= -1V.

Η στιγμιαία ΗΕΔ είναι κάθε στιγμή ίση με την κλίση της γραφικής παράστασης, συνεπώς στο χρονικό διάστημα 0-4s η ΗΕΔ παραμένει σταθερή και ίση με -1V.