Διακρότημα και φαινόμενο Doppler.

α) Η συχνότητα του ήχου που προσπίπτει στον τοίχο είναι:

fτ= υ·fs/(υ-υ­s) =340·3000/300 Ηz= 3400Ηz.

Επειδή κατά την ανάκλαση δεν αλλάζει η συχνότητα του ήχου άρα 3400Ηz θα είναι και η συχνότητα του ήχου που ανακλάται.

β) Η συχνότητα του ήχου που φτάνει απευθείας στον δρομέα δίνεται από την σχέση:

f1= (υ-υΑ)·fs/(υ-υs) = (340-10)·3000/(340-40) Ηz=3300Ηz.

Ενώ η συχνότητα του ήχου που φτάνει στον δρομέα μετά από ανάκλαση είναι:

f2= (υ+υΑ)·fτ/υ = (340+10)·3400/340=3500Ηz.

Άρα ο δρομέας ακούει δύο ήχους με διαφορετικές συχνότητες, η σύνθεση των οποίων παρουσιάζει διακροτήματα συχνότητας:

fδ = f2-f1 = 200Ηz.