Συνθετική άσκηση Οργανικής Χημείας.

3CH3CH2ΟΗ + Κ2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3CH3CH=O + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O

Όξινο διάλυμα ΝαCΝ, ισοδυναμεί με ΗCΝ, οπότε:

(A) CH3CH=O + HCN → CH3CH(OH)CN (B)

CH3CH(OH)CN + (H2SO4, 170°C) → CH2=CH-CN (Δ)

CH2=CH-CN + H2 → CH3CH2CN

CH3CH2CN + H2O → CH3CH2COOH (E)

CH3CH2COOH + NaOH → CH3CH2COONa (Θ)

Αλλά CH3CH2ΟΗ + CH3CH2COOH → CH3CH2COOCH2CH3 (Σ)+ H2O

Και CH3CH2OH + SOCI2 → CH3CH2CI (H) + SO2+ HCI.

Τέλος

CH3CH2COONa + CH3CH2CI → CH3CH2COOCH2CH3 (Σ)