Απλή Αρμονική Ταλάντωση και διαγράμματα.

i) γ

ii) β)

iii) β)

iv) Το σωστό διάγραμμα είναι το τελευταίο.