Εξουδετέρωση και ρυθμιστικά διαλύματα.

i) Αδιάστατα μόρια έχουμε στα διαλύματα Β, Δ (CH3CΟΟΗ), Ε.
pΗ>7 έχουν τα διαλύματα: Γ, Δ και Ε.
ii) α) pΗ=7, β) όξινο. γ) βασικό.
iii) α) Τα Α και Ε. Αν εξουδετερώσουμε μερικά ένα διάλυμα ΝΗ3 με ΗCl, θα πρκύψει διάλυμα που θα περιέχει ΝΗ3-ΝΗ4Cl.
β) Β με Δ.
γ) Β με Γ. Με μερική εξουδετέρωση διαλύματος CH3CΟΟΗ από ΝαΟΗ θα πάρουμε διάλυμα CH3CΟΟΗ - CH3CΟΟΝα.
δ) Μερική αντίδραση του Δ με το διάλυμα Α. Θα υπάρξει διάλυμα CH3CΟΟΗ - CH3CΟΟΝα.