Ελαστική κρούση και δυνάμεις.

i) Το σύστημα των δύο σφαιρών είναι μονωμένο οπότε με εφαρμογή της ΑΔΟ παίρνουμε:

Ραρχt1 ή

m1 ·υ1= m1·υΑ+m2·υΒ

2·10=2·υΑ + 3·6 ή υΑ= 1m/s.

α) ΚΑ= ½ m1·υΑ2 = ½ 2·1= 1J και ΚΒ= ½ m2·υΒ2 = ½ 3·62J=54J.

β) Η αρχική κινητική ενέργεια της σφαίρας Α ήταν:

Καρχ= ½ m1·υ12 = ½ 2·102J =100J

Ενώ τη στιγμή t1 ήταν Κ12= 55J.΄

Από την ΑΔΜΕ παίρνουμε :

U= 100J-55J=45J.

ii) Οι τελικές ταχύτητες των δύο σφαιρών είναι:

υ1΄= (m1-m2)·υ1/(m1+m2) = - 2m/s και

υ2΄= 2m1·υ1/(m1+m2) =8m/s.

Εφαρμόζοντας το θεώρημα έργου-ενέργειας (ΘΜΚΕ) για κάθε σφαίρα, από τη στιγμή t1 μέχρι το τέλος της κρούσης, παίρνουμε:

Κ1τελ1t1= WF1 ή

WF1= ½ m1·υ1΄2 – ½ m1·υΑ2 = 4J-1J=3J

Και για τη Β σφαίρα:

Κ2τελ2t1= WF2 ή

WF2= ½ m2·υ2΄2 – ½ m2·υΒ2 = 96J-54J =42J.

Παρατηρήστε ότι το άθροισμα των δύο έργων είναι ίση με την δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης των σφαιρών τη στιγμή t1.

iii) Με βάση τα παραπάνω οι απαντήσεις είναι:

α) Σ

β) Λ

γ) Λ

δ) Σ

ε) Λ

στ) Σ