Μονωμένο σύστημα και ελατήριο.

α) Το σύστημα των σωμάτων είναι μονωμένο οπότε ισχύει η Αρχή διατήρησης της ορμής.

Ραρχτελ ή

m1·υ1 =m1·υ1΄+ m2·υ2΄ ή

υ1΄= (m1·υ1-m2·υ2΄)/m1 = (2·14-5·6)/2m/s = -1 m/s

β) Το ελατήριο είναι συμπιεσμένο και ασκεί δύναμη μέτρου Fελ=ΚΔl και στα δύο σώματα, όπως στο σχήμα. Από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα παίρνουμε:

F1 = m1·α1 και

F2 = m2·α2 αλλά

F1= - F2, οπότε

α1= - m2·α2/m1 = - 14·4/2m/s2= -28 m/s2