ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ερωτήσεις-Ασκήσεις.


Πρόβλημα Οργανικής Χημείας.

Με προσθήκη νερού σε όξινο περιβάλλον σε 5,6g ενός αλκενίου (Α), λαμβάνουμε 9,2g μιας αλκοόλης (Β).

α) Βρείτε τις ενώσεις (Α) και (Β).

β) Ορισμένη ποσότητα της ένωσης (Α) μπορεί να αποχρωματίσει 200ml διαλύματος Βr2 σε CCl4 συγκέντρωσης 0,5Μ. Ίση ποσότητα της ένωσης (Α) αντιδρά σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

(Α) + ΗCl → (Γ)

(Γ) + ΚCΝ → (Δ)

(Δ) + 2 Η2Ο → (Ε)

(Ε) + (Β) → (Σ)

Αφού γράψετε αναλυτικά όλες τις αντιδράσεις και προσδιορίσετε τις ενώσεις (Γ), (Δ), (Ε) και (Σ), να υπολογίσετε τη μάζα της ένωσης (Σ) που μπορεί να παρασκευαστεί, αν όλες οι αντιδράσεις θεωρούνται ποσοτικές.

γ) Δώστε μια άλλη μέθοδο παρασκευής της ένωσης (Σ).

Απάντηση

Οργανική Χημεία. Αντιδράσεις υποκατάστασης


Απάντηση


Οργανική Χημεία. Αντιδράσεις Προσθήκης.2


Απάντηση:

Οργανική Χημεία. Αντιδράσεις Προσθήκης.

Απάντηση:


Οργανική Χημεία. Αντιδράσεις Προσθήκης.1


Απάντηση: