Πλάγια κρούση.

Κρούση στην πραγματικότητα έχουμε εξαιτίας της ταχύτητα υx. Άρα επειδή οι σφαίρες έχουν ίσες μάζες θα ανταλλάξουν ταχύτητες, δηλαδή υΒxx, ενώ υx1΄=0. Έτσι μετά την κρούση η Α σφαίρα θα κινηθεί στον άξονα y με ταχύτητα υy, ενώ η Β στον άξονα x με ταχύτητα υΒxx.

Το ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας της Α σφαίρας θα είναι:

Π=(Καρχτελ)·100/Καρχ =( ½ mυ2 – ½ mυy2)·100/ ( ½ mυ2) ή

Π =(1-υy22)·100 =(1-υ2ημ2θ/υ2)·100=συν2θ·100.

Έτσι οι προτάσεις είναι:

Λ

Σ

Σ

Σ

Σ