Το Θ.Μ.Κ.Ε και η σύνθετη κίνηση

Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. για την μεταφορική κίνηση του κυλίνδρου και έχουμε:

Κτελαρχ= WF

Κμετ= F·x1=160J

Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. για την περιστροφική κίνηση του κυλίνδρου και έχουμε:

Κτελαρχ= WτF

Κστρ=F·R·θ (1)

Αλλά το σημείο Α έχει μετακινηθεί κατά xΑ=x1 + Δl, όπου Δl το μήκος του νήματος που ξετυλίχθηκε και για το οποίο ισχύει Δl=θ·R.

Έτσι η (1) γίνεται:

Κστρ=F·R·θ =F·Δl= F·(xΑ-x1) =20·6J=120J

Μήπως υπάρχει πρόβλημα με την εφαρμογή του Θ.Μ.Κ.Ε;

Διαβάστε το αρχείο To ΘΜΚΕ και η σύνθετη κίνηση.