Σύνθεση Ταλαντώσεων και κρούση.

α) Οι δύο ταλαντώσεις έχουν την ίδια συχνότητα, οπότε για το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης θα είναι:

Α2 = Α1222+ 2·Α1·Α2·συνθ = 0,01+0,01·3 + 0,01·31/2 συνπ/2=0,04m2

Α=0,2m

Ενώ για την διαφορά φάσης έχουμε:

εφθ=Α21= 31/2 συνεπώς θ=π/3.

Έτσι η εξίσωση της ταλάντωσης του σώματος Σ1 είναι:

x= 0,2·ημ(20t+π/3) (S.Ι.)

β) i) Τη στιγμή t1 το σώμα βρίσκεται στη θέση:

x1= 0,2·ημ(20t+π/3) = 0,2·ημ(20·π/5+π/3) = 0,2·31/2/2=0,1·31/2m

ενώ έχει ταχύτητα:

υ1=ω·Ασυν(20t+π/3) = 20·0,2·συν(20·π/5+π/3) =4·συνπ/3= 2m/s.

ii) Από την ΑΔΟ παίρνουμε:

m1υ1 – m2·υ2 = (m1+m2)·υκ ή

υκ =( m1υ1 – m2·υ2)/(m1+m2)

υκ = (1·2-0,5·1)/(1+0,5) = 1m/s

iii) Η σωστή απάντηση είναι η Β) γιατί η σταθερά επαναφοράς δεν μεταβάλλεται (αυτό που θα αλλάξει είναι η γωνιακή συχνότητα της νέας ταλάντωσης).