Θα πάμε στο διαγωνισμό Φυσικής της ΕΕΦ;

Το σημείο Α έχει ταχύτητα λόγω μεταφορικής κίνησης υcm και γραμμική ταχύτητα λόγω της στροφικής κίνησης μέτρου υγρ=ωR = ω0·l/2=10m/s. Αφού λοιπόν η συνολική του ταχύτητα είναι ίση με 20m/s, αυτή είναι ίση με το άθροισμα των δύο παραπάνω ταχυτήτων. Η ταχύτητα δηλαδή του Α είναι παράλληλη με την υcm,, στο σχήμα στον άξονα x.

Για την κρούση εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της ορμής και έχουμε:

Ραρχ=Ρτελ ή

0= mυ + Μυ1 (1)

Με εφαρμογή της αρχής διατήρησης της στροφορμής του συστήματος, ως προς τον άξονα περιστροφής της δοκού Ο, παίρνουμε:

Lαρχ=Lτελ ή

Ι·ω0= - Ιω + Μυ1·l/2 (2)

Επειδή μετά την κρούση η ταχύτητα του άκρου Α είναι μηδενική, σημαίνει ότι η γραμμική του ταχύτητα είναι αντίθετη της ταχύτητας του κέντρου μάζας υ, δηλαδή για τα μέτρα τους υ=ω·l/2 (3), ενώ η φορά περιστροφής θα πρέπει να έχει αντίθετη φορά από την αρχική (γι’ αυτό μπαίνει το – στην εξίσωση (2)).

Από την εξίσωση (2):

1/12 ml2ω0 = - 1/12 ml2 ·ω + Μυ1·l/2. ή

1/6 ml0+ω) = Μυ1 και λόγω της (1)

1/6 m(lω0+2υ) = m(υ0-υ) ή

lω0 + 2υ = 6υ0 – 6υ ή

8υ = 6υ0lω0 από όπου

υ= 5m/s

και από την (3)

ω=2υ/l =10/4=2,5rad/s