Βρείτε τις Οργανικές ενώσεις


Οι αντιδράσεις που αναφέρονται είναι:

3CνΗ2ν+1ΟΗ + Κ2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3 CνΗ2νΟ (A) + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O

CνΗ2νΟ + 2CuSO4 + 5NaOH → CνΗ2ν-1Ο2Na (Β) + Cu2O + 2 Na2SO4 + 3 H2O

CνΗ2ν+1ΟΗ + SOCI2 CνΗ2ν+1CI (Γ) + SO2 + HCI

CνΗ2ν+1CI + Mg CνΗ2ν+1Mg CI (Δ)

CνΗ2ν+1Mg CI + CνΗΟ → CΗ4ν+1ΜgCI

C2νΗ4ν+1ΜgCI + H2O → C2νΗ4ν+1OH (Z) + Mg(OH)CI

C2νΗ4ν+1OH + SOCI2 → C2νΗ4ν+1CI (P) + SO2 + HCI

CνΗ2ν-1Ο2Na +CΗ4ν+1CI CνΗ2ν-1Ο2 CΗ4ν+1 + NaCI

Κατά συνέπεια αφού ο εστέρας είναι ο αιθανικός δευτεροταγής βουτυλεστέρας, συμπαιρένουμε ότι ν=2 και οι ενώσεις είναι:

Α: CH3CH2ΟΗ

Β: CH3CΗ=Ο

Γ: CH3CH2

Δ: CH3CH2ΜgCΙ

Ε: CH3CH2Ο(ΜgCΙ)CH2CH3

Ζ: CH3CH(ΟΗ)CH2CH3

Ρ: CH3CHCΙCH2CH3