Διαλύματα και pH.

i) Όξινα είναι τα Α, Γ και Δ.

βασικά είναι τα Β, Ε και Ζ.

ii) Α, Δ, Γ, Ζ, Β, Ε.

iii) Το ΗCl είναι ισχυρό οξύ και το διάλυμα Α έχει pΗ=1, οπότε με αραίωση το pΗ αυξάνεται και μπορούμε να πάρουμε pΗ=4.

iv) α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Λ, ε)