Ισχύς ροπής και Κινητική ενέργεια

i) Το έργο της δύναμης υπολογίζεται από το εμβαδόν του χωρίου που σχηματίζεται από την γραφική παράσταση και τον άξονα των χρόνων, αφού Ρ=dW/dt άρα dW=Ρ·dt και Wολ=ΣdW ( δες και γεωμετρική ερμηνεία του ολοκληρώματος……).

W=(2+6)·5/2J=20J.

ii) Το εμβαδόν δίνει λοιπόν το έργο και η κλίση; ( την λέμε και παράγωγο…)

Ρ=τ·ω ή Ρ=F·R·ω οπότε

dΡ/dt = d(F·R·ω)/dt ή

dΡ/dt = F·R·dω/dt

και με αντικατάσταση

αγων= (4/5)/1·0,5 rad/s2 =1,6rad/s2.

iii) Από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα έχουμε:

Στ= Ι·αγων ή

F·R=Ι·αγων (1) ενώ

Ρ=F·R·ω (2)

Κτελ = ½ Ιω2 (3)

Από τις παραπάνω σχέσεις παίρνουμε:

Κ= ½ (FR/αγων)· (Ρ/FR)2 = Ρ2/(2αγωνFR) = 22,5J