Ορμή και ρυθμός μεταβολής της ορμής.

i) Η ορμή υπολογίζεται από τη σχέση:

Ρ=m·υ =2kg·5m/s =10kgm/s

ii) Η ταχύτητα είναι πάντα εφαπτόμενη στην τροχιά, κατά συνέπεια και η ορμή εφάπτεται στην τροχιά, δηλαδή αλλάζει κατεύθυνση. Έτσι ενώ το μέτρο της παραμένει σταθερό η ορμή σαν διάνυσμα μεταβάλλεται.

iii) ΔΡ = ΡΓΡΑ και θεωρώντας την κατεύθυνση προς τα πάνω σαν θετική, παίρνουμε:

ΔΡ = ΡΓ ΡΑ = -10kgm/s – 10kgm/s = -20 kgm/s

Πράγμα που σημαίνει ότι η μεταβολή της ορμής έχει μέτρο 20kgm/s και φορά προς τα κάτω.

iv) Από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, με την γενικώτερη μορφή του παίρνουμε:

ΔΡ/Δt= ΣF= mυ2/R

αφού στην ομαλή κυκλική κίνηση η συνισταμένη δύναμη παίζει το ρόλο της κεντρομόλου.

Έτσι ΔΡ/Δt= mυ2/R = 2·52/10 kg·m/s2 = 5 kg·m/s2 ( F=5Ν).