1ος Θερμοδυναμικός Νόμος

i) QΑΒ=ΔUΑΒ= nCvΔΤ= 3/2 nRΔΤ= 3/2 V·Δp=3/2·10·10-3·1,2·105J=1800J.

ii) ΔUΑΒ = nCvΑΒ) ενώ ΔUΓΑ= nCvΑΓ) = -ΔUΑΒ = - 1800J.

iii) WΑΓ = - (pΑ+pΓ)·ΔV/2 (1).

Αλλά από την ισόθερμη έχουμε:

pΒVΒ=pΓVΓ ή VΓ = pΒVΒ/pΓ =2·105·10-2/105=20·10-3m3

Έτσι από την (1) έχουμε:

WΑΓ = - (pΑ+pΓ)·ΔV/2 = - 1,8·105·10·10-3/2 J= -900J.

Και από τον 1οΘερμοδυναμικό νόμο παίρνουμε:

Q=ΔU+W= -1800J-900J= -2700J.

iv) Για την ισόθερμη εκτόνωση ΒΓ έχουμε:

Q=W=ηRΤln(VΓ/VΒ) = pΒVΒln2= 2·105·10-2·0,7 J = 1400J, ενώ ΔU=0.

Οπότε για την κυκλική μεταβολή έχουμε:

ΔUολ=0

Qολ = 1800J + 1400J-2700J=500J και

Wολ = 0+ 1400J – 900J= 500J.